Christian Frederik-dagene

Hvert år i august fyller Christian Frederik-dagene Moss med fest og folkeliv for barn og voksne: konserter, foredrag, idrettsarrangementer og gratisarrangementer – opplevelser

HOVEDTEMA: 

Christian Frederik-dagene skal hvert år ha et hovedtema. Hovedtema skal gjenspeile trekk i vår samtid, og forankres i Christian Frederik-dagenes verdier: Fred, frihet og demokrati.  

Valg av hovedtema, gjøres av referansegruppa og skal være førende for programmeringen av festdagene.  

MÅL FOR CHRISTIAN FREDERIK-DAGENE: 

Christian Frederik-dagene har som formål å være en arena, som ivaretar og forvalter den historiske arven fra fredsforhandlingene mellom Norge og Sverige i augustdagen i 1814 i Moss, og som endte med undertegnelsen av «Mossekonvensjonen». Christian Frederik-dagene skal ha et program for et bredt publikum, og for alle aldre.  

CF-dagene skal bestrebe seg på å være en arena for unge stemmer, med nye ideer og tanker.  

Christian Frederik-dagen ble første gang arrangert i 2010. Festdagene skal sette Moss på kartet som en verdibasert og inkluderende møteplass med opplevelser til glede og ettertanke. 

HVORFOR CHRISTIAN FREDERIK DAGENE? 

Christian Frederik-dagene er en feiring, av en unik norsk fredshistorie. 14.august undertegnet kong Christian Frederik våpenhvileavtalen mellom Norge og Sverige, etter intense forhandlinger i hovedbygningen på Moss Jernverk. Den ble dagen etter ratifisert av Karl Johan i Fredrikstad.  Denne avtalen avtalen brakte Norge i en personalunion med Sverige. Men den skapte en nordisk fredsom vi lever på den dag i dag, og som var en unik historisk handling i et krigsherjet Europa. 

MOSS KOMMUNE: 

Christian Frederik-dagene eies av Moss kommune, og ligger administrativt under kultur- og oppvekstavdelingen. Leder for Christian Frederik-dagene er engasjert av kultur-og oppvekstavdelingen i Moss kommune. 

REFERANSEGRUPPEN: 

Christian Frederik-dagene skal ha en referansegruppe, som skal være sammensatt av representanter for bestandige lag, foreninger og institusjoner, som kan bidra med innhold til CF-dagene, samt benytte sitt nettverk til å engasjere et bredest mulig publikum. 

Referansegruppen skal utfra forslag fra leder av Christian Frederik-dagene, komme frem til hovedtema for Christian Frederik-dagene og fredstaler. 

PROGRAMMØTE: 

Christian Frederik-dagene skal arrangere et stort åpent programmøte i året, der alle lag og foreninger kan komme med innspill til innhold for kommende CF-dager. Dette programmøte arrangeres på høsten. 

CHRISTIAN FREDERIK-DAGENE ER GRØNNE FESTDAGER 

Som en stor kulturfestival med mange besøkende, har vi et betydelig miljøansvar. Dette tar vi på alvor, og vi jobber systematisk med å gjøre festivalen så bærekraftig som mulig. 

GRØNN TRANSPORT 

Det er begrenset parkering i Moss sentrum, og vi oppfordrer alle til å bruke alternative transportmidler.ø 

SYKKELPARKERING 

Moss jobber med å tilrettelegge for syklister til og fra Moss sentrum. Christian Frederik-dagene skal være en festival, tilrettelagt for syklister. 

BUSS 

Kollektivgata med av-/påstigning for regionens busser, ligger i parallellgaten til Gågata 

TOG 

Moss stasjon ligger 15 minutters gange fra byens Gågate, som er hjerte i festdagene. Rutetider og billetter finner du på nsb.no. 

KULTURARV, AVFALL OG KILDESORTERING 

Vi tar et særlig ansvar for renslighet og orden på våre arrangementer, da disse holdes på områder med en rik kulturarv. 

Under Christian Frederik-dagen blir alt avfall kildesortert i åtte fraksjoner for sikre at mest mulig resirkuleres og gjenvinnes: 

  • Papp/papir 
  • Glass/metall 
  • Restavfall 
  • Pant 
  • Plastfolie 
  • Elektrisk 
    og elektronisk avfall 
  • Farlig avfall 
  • Trevirke 

MAT 

Christian Frederik-dagene samarbeider med leverandører som tilbyr økologisk og/eller kortreist, nærprodusert mat. 

STØY 

Christian Frederik-dagene følger strenge regler for å gi best mulig lydopplevelse, samtidig som vi gjør det vi kan for å unngå unødvendig støy for nærområdet. 

I mai 1813 sendte Frederik VI prins Christian Frederik til Norge som stattholder, med henblikk på å styrke den norske lojaliteten mot kronen. Denne hadde lidd under Danmarks skjebnesvangre allianse med Napoleon. Ved Kielfreden den 14. januar 1814 ble Frederik VI tvunget til å avstå Norge til kongen av Sverige. Dette hadde vært en betingelse Sverige satte for å gå med i alliansen mot Napoleon.  

Men Christian Frederik valgte å stille seg i spissen for en norsk uavhengighetsbevegelse. I februar 1814 foretok han en rundreise i innlandet opp til Trondheim for å lodde stemningen og sammenkalte deretter til det kjente stormannsmøtet på Eidsvoll (ofte kalt Notabelmøtet) den 16. februar. Her ble Christian Frederik enig med landets ledende menn om å kalle sammen den grunnlovgivende Riksforsamlingen på Eidsvoll samme år. Christian Frederik ble landets regent og hadde et råd som lignet en regjering. Den 27. februar besluttet han å innføre et nytt norsk flagg. Den 17. mai 1814 ble en norsk grunnlov undertegnet. Den 19. mai 1814 valgte Riksforsamlingen Christian Fredrik til norsk konge. Som norsk konge hadde han titulatur Norges Konge, Prins til Danmark, Hertug til SlesvigHolstenStormarnDitmarsken og Oldenborg[6] .  

Men svenskene gjorde fortsatt krav på Norge, og fikk stormaktenes medhold. En delegasjon ble sendt til Christian Frederik, men forhandlingene førte ikke frem. Det førte til en kort krig hvor svenskenes makt var overlegen, selv om nordmennene hevdet seg blant annet ved Lier. Til sist ble Mossekonvensjonen av 14. august undertegnet. Christian Frederik måtte frasi seg Norges trone og returnere til Danmark etter å ha sammenkalt et overordentlig Storting og lagt makten i dets hender. Til gjengjeld skulle Norge få beholde grunnloven, men med de forandringer som var nødvendige for å inngå en realunion med Sverige. Stortinget forhandlet samme høst med svenske utsendinger, vedtok 4. november den reviderte Grunnloven, og valgte samme dag Sveriges konge Karl II til norsk konge. Prins Christian Frederik forlot Norge 10. oktober og vendte skuffet tilbake til Danmark.  

PROGRAM 2019